Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

Verurteilung (Sieger Köder, © Sieger Köder)
Mt 27:22-24

Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan met Jesus doen, die Christus genoemd wordt? Allen riepen: Kruisig Hem! De landvoogd zei hun: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Maar ze schreeuwden nog harder: Kruisig Hem. Toen Pilatus zag, dat hij niet slaagde, maar dat de opschudding groter werd, nam hij water, waste zijn handen ten aanschouwen van het volk, en sprak: Ik ben onschuldig aan het bloed van dezen rechtvaardige; gij moet het verantwoorden.

Volgende mis Vorige mis