Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

Verleugnung (Sieger Köder, © Sieger Köder)
Mt 26:73-75

Kort daarna kwamen de omstanders naar Petrus toe, en zeiden hem: Zeker, ook gij zijt er een van; zelfs uw spraak doet u herkennen. Nu begon hij te vloeken en te zweren: Ik ken den mens niet. En aanstonds kraaide een haan. Toen dacht Petrus aan het woord, dat Jesus had gesproken: Eer er een haan heeft gekraaid, zult ge Mij drie maal verloochenen. En hij ging naar buiten, en weende bitter.

Volgende mis Vorige mis