Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

Petrus (Oleg Shurkus)
Mt 26:31-35

Toen sprak Jesus tot hen: Deze nacht zult gij allen aan Mij worden geërgerd. Want er staat geschreven: "Ik zal den herder slaan, en de schapen der kudde zullen worden verstrooid." Maar wanneer Ik verrezen zal zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. Petrus antwoordde: Al werden ook allen aan U geërgerd. ik nooit! Jesus sprak tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: Nog deze nacht, eer er een haan heeft gekraaid, zult ge Mij driemaal verloochenen. Petrus zeide Hem: Al moest ik zelfs met U sterven, verloochenen zal Ik U niet. Zo spraken ook de andere leerlingen.

Volgende mis Vorige mis