Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

The Temptation (Mina Anton, 2013, © Mina Anton)
Mt 4:10-11

Toen sprak Jesus: Ga heen, satan; want er staat geschreven: "Gij zult den Heer uw God aanbidden, en Hem alleen dienen". Toen verliet Hem de duivel, en zie, de engelen naderden, en dienden Hem.

Volgende mis Vorige mis