Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweede zondag van Pasen

Empty tomb
1 Pet 1:3-5

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heer Jesus Christus, die in zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jesus Christus uit de doden ons deed wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onbederflijke, onbezoedelde en onvergankelijke erfenis. Deze is in de hemel weggelegd voor u, die in Gods kracht door het geloof wordt behouden, om tot een zaligheid te geraken, welke gereed ligt voor haar openbaring op het einde der tijden.

Volgende mis Vorige mis