Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Maandag in de Passieweek

Jesus stood and said in a loud voice
jh 7:37-39

Op de laatste en grootste dag van het feest, stond Jesus daar, en riep met luider stem: Zo iemand dorst heeft, hij kome tot Mij; hij drinke, wie in Mij gelooft. Zoals de Schrift heeft gezegd: "Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien". Dit zeide Hij van den Geest, dien zij zouden ontvangen, die in Hem zouden geloven. Want de Geest was er nog niet, daar Jesus nog niet verheerlijkt was.

Volgende mis Vorige mis