Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zestiende zondag na Pinksteren

Pray with your children and pray often
Ef 3:16-17

Dat Hij naar de rijkdom zijner glorie u moge verlenen, krachtig naar den inwendigen mens te worden gesterkt door zijn Geest; dat Hij Christus in uw harten doe wonen door het geloof; dat gij geworteld moogt blijven en gegrondvest in liefde.

Volgende mis Vorige mis