Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Woensdag in de GoedeWeek

Christ before Pilate (Jacek Malczewski)
Lc 23:11-16

Nu ging Herodes met zijn gevolg Hem honen en bespotten; hij stak Hem in een schitterend gewaad, en zond Hem toen naar Pilatus terug. Die dag werden Herodes en Pilatus met elkander bevriend; vroeger waren ze vijanden geweest. Nu riep Pilatus de opperpriesters, de oversten en het volk bijeen, en sprak tot hen: Gij hebt dezen man bij me gebracht als een volksopruier; zie, ik heb Hem in uw bijzijn verhoord, en dien man aan niets schuldig bevonden van al wat gij Hem ten laste legt. Herodes evenmin; want hij heeft Hem naar ons teruggestuurd. Zie, Hij heeft niets bedreven, wat de dood zou verdienen. Ik zal Hem dus vrijlaten, maar Hem eerst laten geselen!

Volgende mis Vorige mis