Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Woensdag in de GoedeWeek

Peter’s Denial ( Michael D. O’Brien, 2005, Private collection, ©  Michael D. O’Brien)
Lc 22:61-62

En de Heer keerde Zich om, en zag Petrus aan. Toen dacht Petrus aan het woord van den Heer, en hoe Hij hem had gezegd: Eer de haan kraait, zult ge Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten, en weende bitter.

Volgende mis Vorige mis