Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Quatertemperwoensdag in de Vasten

Profeta Jonas
Mt 12:38-41

Toen gaven enkelen uit de kring van schriftgeleerden en farizeeën Hem ten antwoord: ‘Meester, we willen een teken van U zien.’ Maar daarop gaf Hij hun als antwoord: ‘Een slechte en overspelige generatie verlangt een teken, en geen ander teken zal hun gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in de schoot van de aarde zijn. De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij bekeerden zich tot de verkondiging van Jona; maar hier is meer dan Jona.’

Volgende mis Vorige mis