Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Kerstmis

Angels appear to the shepherds
Lc 2:8-10

Nu waren er herders in die streek, die in het open veld overnachtten, en hun kudde bewaakten. Eensklaps stond er voor hen een engel des Heren, en de glorie des Heren omstraalde hen; een hevige vrees greep hen aan. Maar de engel sprak tot hen: Vreest niet; want zie, ik verkondig u een grote vreugde, die voor het hele volk is bestemd.

Volgende mis Vorige mis