Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zeventiende zondag door het jaar

EL PADRE NUESTRO (Nerina Canzi, 2015, © Nerina Canzi)
Lc 11:1-4

Eens was Hij ergens aan het bidden. Toen Hij ophield, sprak een zijner leerlingen tot Hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen heeft geleerd. Hij sprak tot hen: Zegt, wanneer gij bidt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw rijk kome. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan allen hun schuld. En leid ons niet in bekoring.

Volgende mis Vorige mis