Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vijfde zondag door het jaar

The Prophet Isaiah (Giovanni Battista Tiepolo, 1726-1729, Palazzo Patriarcale, Udine, Italy)
Jes 6:5-7

Ik riep uit: Wee mij, ik ben verloren! Want ik heb met mijn ogen den Koning, Jahweh der heirscharen, aanschouwd, ofschoon ik een mens ben met onreine lippen, en onder een volk met onreine lippen verblijf. Maar één der serafs vloog op mij af; met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen, raakte hij mijn mond aan, en sprak: Zie, zij heeft uw lippen geraakt; nu is uw schuld verdwenen, uw zonde vergeven.

Volgende mis Vorige mis