Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vierde zondag door het jaar

Male accipitur Jesus in patria (Jerome Nadal, SJ, 1593)
Lc 4:27-29

‘En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa; toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ Toen ze dit hoorden werd de hele synagoge ziedend van woede; ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit en dreven Hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd, om Hem in de afgrond te duwen.

Volgende mis Vorige mis