Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Goede Vrijdag

Jésus devant Pilate. Deuxième entretien (James Tissot, 1886-1894, Brooklyn Museum, New York)
Jh 19:9-11

Hij ging opnieuw het rechthuis binnen, en sprak tot Jesus: Van waar zijt Gij? Maar Jesus gaf hem geen antwoord. Pilatus zeide Hem dus: Staat Gij mij niet te woord? Weet Gij niet, dat ik de macht heb, om U vrij te laten, en de macht, om U te kruisigen? Jesus antwoordde: Ge zoudt niet de minste macht over Mij hebben, zo ze u niet van hogerhand was gegeven; die Mij aan u heeft overgeleverd, draagt daarom groter schuld.

Volgende mis Vorige mis